اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، فاطمه فاطمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات