اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، فرزاد اکبری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات