اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، مرتضی کارگر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات