اطلاعیه دفاع از پایان نامه دکتری، زینب ناظمی آبسردی، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات