دومین اطلاعیه در خصوص پذیرش دانشجویان ورودی جدید مقطع دکتری ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (استعداد درخشان)