کارکنان

تلفن های گویای دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

آ
نام خانوادگی نام سمت شماره داخلی
اکبری اصغر مدیراموردانشجویی ۲۶۲۲-۲۹۰۲
آزادبخت فیروزه کارشناس آزمایشگاه فیزیک ۲۸۳۶
احمدپور سینا مسئول دفتر ریاست ۲۶۷۲
اقدسی رضا صدور سند ( امور مالی ) ۲۵۸۶
افتاده علیرضا انتظامات ۲۷۲۲
امینیان مهوش کارشناس دانشکده مکانیک ۲۹۱۳
احمدی افسانه کارشناس امور فرهنگی ۲۷۰۴
ایران محبوب مصطفی مسئول دفتر حراست ۲۶۲۱
امیری مهدی همکار واحد باغبانی ۲۶۲۷
ابوالوردی الهام مسئول دفتر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ۲۸۹۸
ایزدیان محمد کارشناس دفتر جذب ۲۸۶۴
اسحاقی محبوبه سرپرست خوابگاه  ۲۵۳۸
اکرمی رحمان انتظامات ۲۷۱۰
ابراهیمی محمد همکار بخش خدمات ۲۸۶۲
ایرجی زاده خدابخش همکار بخش خدمات ---
انصاری نیا روح الله همکار بخش خدمات ---
اسماعیلی فرد رسول هیات علمی دانشکده IT ۲۶۰۴
افشاری فر محمد محسن دفتر معاونت پژوهشی ۲۸۴۴
آذر سجاد   ۹۳۶۷۶۷۸۸۲۸
افخمی علیرضا انبار مصرفی ۲۶۶۶
ب
بختیاری سعید رییس مرکز آموزش های آزاد ۲۸۴۸
برازجانی مهتاب کارشناس معاونت آموزشی ۲۸۰۶
برزگر مریم کارشناس آموزش کارکنان ۲۸۰۰
بحرینی شیدا سرپرست خوابگاه ۲۷۸۵
بلاغی نگار کارشناس مرکز کامپیوتر ۲۸۳۱
بهمنی فرد فرزانه کارشناس دانشکده برق ۲۵۳۲
براتی ابراهیم امور رفاهی ۲۶۴۴
پ
پرتویی هاله کارشناس امور مالی ۲۷۳۰
پیروزبخت علی متصدی خشکشویی ۲۵۸۴
ت
توکلی جمیله کارشناس دانشکده IT ۲۸۱۴
توانا محمدرضا کارشناس آزمایشگاه ۲۷۷۷
تشکر مریم کارشناس تربیت بدنی ۲۵۷۲
ترنجیان زهرا مسئول دفتر معاونت آموزشی ۲۸۴۶
ج
جمالی فاطمه کارشناس امور اداری ۲۹۰۶
جمشیدی سمانه حسابدار امور دانشجویی ۲۷۸۷
جاهد علیرضا راننده ۲۹۱۱
ح
حاجی زاده امین مدیر امور اداری ۲۶۰۶
حاتمی بیژن کتابخانه ۲۷۳۷
حسینی مجید همکار واحد خدمات ۲۹۱۷
حیدری شهرام مسئول دفتر طرح های عمرانی ۳۶۴۰۷۱۵۳داخلی ۱
حسنی حسین مسئول ناظر بر طرح های عمرانی ۳۶۴۰۷۱۵۳
خ
خیراتی فرد زهرا کارشناس امورآموزشی دانشکده فیزیک/شیمی/گروه عمومی ۲۶۱۱
خلیلی سیامک مسئول شبکه ۲۸۳۹
خادمی سید مهدی کارپرداز ۲۸۰۹
خرمشکوه حامد کارشناس اداره رفاه دانشجویان ۲۸۵۱
خليلي سيامك انبار اموال ۲۶۸۳
د
دمان راحله کارشناس آموزش دانشکده مهندسی شیمی و مواد ۲۵۷۰
ده بزرگی حمید رضا مسئول دفتر دانشکده برق ۲۶۲۰
دهقان حسام پور ولی آموزش ۲۶۸۴
دوست فاطمه محمد حسن نهاد رهبری ۲۷۸۶
ذوقی پور   مشاور رییس دانشگاه ۲۶۷۷
ر
رحیمی محمد انتظامات ۲۷۲۲
رضایی حمیدرضا کارشناس ارتباط با صنعت ۲۷۷۵
رضایی عبدالناصر مسئول ترابری ۲۹۱۱
رضایی ابوذر مسئول دفتر آموزش ۲۶۱۵
رضایی موسی کارشناس امور مالی ۲۵۸۶
رضایی محمد خدمات ریاست ۲۸۲۶
ریسمانچی سعید  امور مالی ۲۶۵۸
رضایی رضا نامه رسان ریاست ۲۶۷۲
رحیمی افسانه سرپرست خوابگاه ۲۵۳۸
رحیم زاده عبدالرحیم مسئول کارگاه مکانیک ۲۶۵۳
رجب پور اسماعیل انتظامات ۲۷۲۲
رابعی علی  همکار واحد باغبانی ۲۶۲۷
رخشنده شکوه امیر همکار واحد باغبانی ۲۶۲۷
رحیمی محمد انتظامات ۲۷۲۲
رخ بخش زهرا امور دانشجویی ۲۵۳۵
روحانی کریم تأسیسات ۲۸۸۲
ز
زارع مهذبیه عبدالرضا مسئول دفتر دانشکده عمران ۲۸۶۲
زارع خدیجه کارشناس دفتر نهاد رهبری ۲۷۵۰
زارع مرضیه مسئول دفتر معاونت آموزشی ۲۸۱۱
زارعی بهزاد مسئول دفتر مدیریت پژوهش دانشگاه ۲۸۴۴
زاهدی یاسر متصدی خوابگاه پسران ۲۵۶۱
زحمتکش احمد انتظامات ۲۷۴۹
زبرجد   نماینده تأسیسات ۲۹۱۶
س
ساریخانی علی اصغر مسئول دفتر معاونت اداری مالی ۲۶۵۱-۲۵۲۵
سجاديان سيدمحمد حسن کارشناس کتابخانه ۲۸۴۲
سرشاری مجید اتاق پروژه ۲۵۷۹
سرور محمدرضا روابط عمومی  
سلمانی حسن انتظامات ۲۷۴۹
سماح نژاد  محمد دبیرخانه ۲۸۶۹
سنگکی هاشم همکار واحد باغبانی ۲۶۲۷
سلطانی پرویز همکار واحد باغبانی ۲۶۲۷
ش
شاهسون طاهره امور مالی ۲۷۰۰
شاه قطبی حاجت انتظامات ۲۷۴۱
شکری علیرضا کارشناس آزمایشگاه ۲۷۸۴
شیرالی حسین آموزش ۲۶۱۷
شناور محسن انتظامات ۲۷۴۹
شریف سعید مسئول دفتر ریاست ۲۶۷۲
شریفی نوذر همکار بخش خدمات ۲۷۳۵
شیخی مهدی سمعی و بصری ۲۶۷۶
شجاعی شاهرخ کارشناس ناظر طرح های عمرانی  
شبان معصومه کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۹۷
ص
صمصامی مهدی کارشناس مرکز کامپیوتر ۲۸۴۵
صحرایی بهنام کارشناس مرکز کامپیوتر ۲۷۹۵
صفری جواد تربیت بدنی ۲۶۱۸
صادقي حميدرضا مسئول دفتر اداره امور عمومی ۲۶۱۹
صادقي رضا همکار بخش خدمات ۲۶۸۳
صیاد علی انتظامات ۲۷۴۹
ط
طاهریانفرد الهام کارشناس دانشکده برق ۲۶۹۷
طاهری ایوب مسئول اداره رفاه کارکنان ۲۶۴۴
ع
علیزاده محمدرضا مسئول انتظامات ۲۷۱۰
عمرانیان محمدصادق کاردان امور آموزش و تحصیلات تکمیلی ۲۶۱۴
عظیمی علیا علی انتظامات ۲۷۴۱
علی حسینی محمدرضا همکار بخش خدمات ۲۵۷۶
عباسی حسین همکار بخش خدمات ۲۸۴۱
عبدی مریم کارشناس حضور و غیاب ۲۷۸۳
عاطفی  قدسیه بودجه تشکیلات هیات امنا ۲۸۲۴
غ
غلامی گنجوی عبدالله مسئول نهاد رهبری سابق -----
ف
فرامرزی سعیده مسئول دبیرخانه ریاست ۲۸۲۱
فریدونی فریبا کارشناس دانشکده مکانیک و عمران ۲۸۶۷
فکوری مژگان مسئول دفتر دانشکده علوم پایه ۲۶۳۰
ق
قاسمی کاظم انتظامات ۲۷۴۹
قلج محمدعلی راننده  
قاسمی امیر ارتباط با صنعت ۲۸۲۰
قربانی علیرضا امور فرهنگی ۲۷۰۵
قنادی شیما کارشناس حراست ۲۶۲۱
قاسم پور محمدامین کارشناس مرکز کامپیوتر ۲۸۰۲
قاسمی حاج آقا نهاد رهبری ۲۷۸۶
ک      
کاظمی علی محمد کارشناس معاونت پژوهشی ۲۸۷۲
کاظمیان ناهید کارشناس امور آموزش  ۲۵۹۷
کمالی زهرا مسئول دفتر دانشکده مکانیک ۲۸۱۸
کاراندیش بهار کارشناس آزمایشگاه ۲۵۶۲
کریمی مجتبی صدور چک و بایگان ( امور مالی ) ۲۵۸۷
کریمی حسین مسئول دبیرخانه ۲۸۶۹
کریمی روح الله کتابخانه ۲۷۴۶
کونجانی عبدالله کارپرداز ۲۸۰۹
کاظمی بهرام همکار بخش خدمات  
کشاورز رضا نهاد رهبری ۲۷۸۶
گ      
گذری بهنام راننده  
گودرزی ارسلان رییس حراست ۲۶۲۱
گلشن مسعود انتظامات ۲۷۴۱
ل      
لطفی زهرا مسئول دفتر دانشکده IT ۲۸۱۰
م      
محمديان غلامرضا کارشناس تربیت بدنی ۲۵۹۰
محمدیان فر محمدرضا رئیس اداره امور عمومی ۲۶۰۲
موسوی سید علی مسئول دفتر ریاست ۲۸۲۱
محمدی اصغر انتظامات ۲۷۴۹
معرکه بند عظیم خدمتکار ترابری  
موسوی محمد سعید مدیر امور مالی ۲۵۶۶
مویدی مریم السادات امور مالی ۲۷۳۰
مویدی محمد کاردان امور آموزش و تحصیلات تکمیلی ۲۶۶۲
ن      
ناطقی پور زین العابدین انتظامات ۲۷۲۲
نجفی ماریه مسئول دفتر معاونت دانشجویی ۲۹۰۲
نصیری مسلم همکار واحد باغبانی ۲۶۲۷
هـ      
هنرور حسین آزمایشگاه تونل باد ۲۶۸۷
ی      
یوسفی رضا کارشناس  مرکز کامپیوتر و مسئول تعمیرات ۲۸۲۹
یوسفی قلاتی محسن اعتبارات ( امورمالی ) ۲۷۸۸
یقطین مریم کارشناس کتابخانه ۲۷۳۶