انتصاب رئیس دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

ریاست محترم دانشگاه با توجه به پایان دوره ریاست دکتر هل فروش در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه ضمن تشکر از خدمات ارزنده آقای دکتر محمدصادق هل فروش، آقای دکتر کامران کاظمی را به سرپرستی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک منصوب کردند.

دکتر کامران کاظمی قبل از این ریاست پژوهشکده فتح را عهده دار بودند.

دکتر کاظمی و دکتر هل فروش هر دو از اعضای هیأت علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و الکترونیک می باشند.