جشن بزرگ حمایت از بیماران هموفیلی

سبزی درختان یادآور مهربانی و نیکی است و نیکوکاری همچون برگ های سبز به درخت خشک روح ما شادابی و نشاط می بخشد.

از این رو انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز جهت احیای حس انسانیت و فریضه ای نیکو کاری بر آن شده است تا برای حمایت از بیماران هموفیلی جشنی بزرگ و درخور ،مورخ ۹۳/۱/۲۶ واقع در سالن دکتر طاهری برگزار نماید و از تمامی علاقه مندان که درد هم نوع را درد خود می دانند دعوت به عمل می آورد.