فروش لوله هاي فلزي دانشگاه

دانشگاه صنعتي شيراز قصد دارد لوله هاي فلزي خود را از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر آگهي به مدت ۴روز جهت بازديد به شهر صدرا –فاز ۲-خيابان كاج-دانشگاه صنعتي شيراز(آقاي پرچمي ۰۹۱۷۸۰۴۱۷۰۷ )مراجعه نمايند .وبراي ارائه پيشنهاد قيمت در ساعات اداري بجز روزهاي پنج شنبه به دفتر امور عمومي دانشگاه مراجعه نمايند.براي دريافت برگ شرايط مزایده به سایت دانشگاه به آدرس اینترنتیwww.sutech.ac.ir و یا دبیرخانه دانشگاه صنعتی شیراز مراجعه فرمائید.