فروش اتوبوس

دانشگاه صنعتي شیراز با عنايت به مجوز اخذ شده از كميسيون ماده ۲ سازمان امور اقتصادي و دارايي فارس، در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي بمدت ۴ روز جهت بازديد و ارائه پيشنهاد قيمت در ساعات اداري به امور عمومی دانشگاه مراجعه نمايند. جهت دريافت شرايط مزايده به سايت دانشگاه به آدرس اینترنتی. www.sutech.ac.ir و يا دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه فرمائيد.

ادرس: شیراز،بلوار مدرس،دانشگاه صنعتی شیراز