فروش تجهيزات آزمايشگاه زبان

قابل توجه موسسات آموزش عالي،آموزشگاههاي زبان ومتقاضيان محترم دانشگاه صنعتي شيراز قصد دارد تجهيزات آزمايشگاه زبان رابطور كامل از طريق مزايده عمومي به فروش رساند..متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ نشرآگهي به مدت ۴روز جهت بازديد به آدرس بلوار مدرس،دانشگاه صنعتي شيراز ،دانشكده علوم پايه،دفتر رياست دانشكده وبراي ارائه پيشنهاد قيمت در ساعات اداري به جز روزهاي پنج شنبه،به دفتر امور عمومي دانشگاه مراجعه نمايند.براي دريافت برگ شرايط مزايده به سايت دانشگاه به آدرس اينترنتي www.sutech.ac.ir ويا دبيرخانه دانشگاه مراجعه نمايند.