انتخاب گروه مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي شيراز به عنوان نماينده انجمن هوافضاي ايران در استان فارس

بر اساس پيشنهاد انجمن هوافضاي ايران و با توافقات صورت گرفته، گروه مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي شيراز به عنوان نماينده انجمن هوافضاي ايران در استان فارس انتخاب گرديد. بر اين اساس مقرر شده است شعبه استاني انجمن با همکاري دانشگاه صنعتي شيراز تأسيس گردد. بدينوسيله از کليه اساتيد محترم، دانشجويان و پژوهشگران در عرصه مهندسي هوافضا و زمينه­هاي مرتبط دعوت به همکاري مي­شود.