تماس با مسئولین

تلفن های عمومی دانشگاه:

تلفن :۰۷-۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۱

نام واحد

فکس

تلفن

حوزه ریاست و روابط عمومی

۳۷۲۶۲۱۰۲

۳۷۳۵۳۵۱۱و۳۷۲۶۴۱۰۳

حوزه معاونت آموزشی

۳۷۳۵۴۵۱۴

۳۷۳۵۳۵۰۰

حوزه معاونت اداری مالی

۳۷۲۶۱۲۸۸

۳۷۲۶۴۱۰۶

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳۷۳۵۴۵۱۹

۳۷۳۵۳۵۱۰

کتابخانه

۳۷۲۷۰۰۴۷

۳۷۲۷۰۰۴۷

اداره حراست

۳۷۲۶۱۲۶۱

۳۷۳۵۴۵۱۵

انتظامات دانشگاه

۳۷۲۶۱۲۶۱

۳۷۳۵۴۵۱۷

حوزه طرح های عمرانی

۳۶۴۰۷۱۵۳

۳۶۴۰۷۱۵۳

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

-------

۳۷۲۶۱۲۶۳

مرکز رایانه

------- ۳۷۲۶۴۱۰۵

مديريت دانشگاه صنعتی  شيراز

بلوار مدرس روبروی خیابان فضل آباد دانشگاه صنعتی شیراز-کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن :   ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار :  ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

 

روابط عمومي

تلفن :  ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار :۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

پست الكترونيك :

 

معاونت آموزشي

 

تلفن :  ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۰۰

دورنگار : ۰۷۱۳۷۳۵۴۵۱۴

 

معاونت اداري و مالي

تلفن :  ۰۷۱۳۷۲۶۴۱۰۶

دورنگار :  ۰۷۱۳۷۲۶۱۲۸۸

 

 

  معاونت پژوهشي و فناوری

تلفن : ۰۷۱۳۷۲۶۹۱۹۲

دورنگار :  - ۰۷۱

پست الكترونيك :

 

 معاونت دانشجويي و فرهنگی

تلفن : ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۰

دورنگار :  - ۰۷۱

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تلفن:۳۷۲۶۱۲۶۳