ارسال پيشنهاد يا انتقاد

 

 

 

شما مي توانيد از طريق سامانه پيام كوتاه ۳۰۰۰۷۲۱۶۰۰ و يا ارسال اينترنتي فرم ذيل پيام خود را به مسئولين دانشگاه ارسال نماييد.همچنين در صورتي كه مايل به عدم درج نام خود مي باشيد مي توانيد انتقاد يا پيام خود را به صورت ناشناس ارسال نماييد.