بازدید هیأتی از وزارت علوم از پژوهشکده سامانه های دریایی دانشگاه جهت صدور موافقت قطعی پژوهشکده

 

با توجه به تقاضای کتبی دانشگاه در پاییز سال ۱۳۹۲ برای اخذ موافقت قطعی پژوهشکده سامانه­ های دریایی، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه بازدید ۳ ساعته­ای توسط نمایندگان وزارت علوم از پژوهشکده صورت گرفت.

در این بازدید مدیر کل محترم پژوهشی وزارت علوم، آقای دکتر شریفی، دو تن از اساتید دانشگاه شیراز آقایان دکتر علیشاهی و دکتر خیاطیان به عنوان داور و دو نفر از کارشناسان حوزه پژوهشی وزارت علوم حضور داشتند. علاوه براین ریاست محترم دانشگاه، معاونت پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت به همراه مسئولین پژوهشکده و ۱۴ تن از اعضای هیأت علمی پژوهشکده نیز حضور داشتند و رئیس پژوهشکده فعالیت­های پژوهشکده را ارائه نمود و دفاعیات لازم انجام گردید. در ادامه فضاهای اداری و آزمایشگاهی پژوهشکده نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

پژوهشکده سامانه­ های دریایی موافقت اصولی خود را از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در اردیبهشت ۱۳۹۰ اخذ نمود و در این مدت به پشتوانه اعضای علمی خود و تلاش مسئولین پژوهشکده حد نصاب­های لازم برای اخذ موافقت قطعی را کسب نمود.

نتیجه نهایی بازدید در هفته­ های آینده به اطلاع دانشگاه خواهد رسید.