انتخاب مقاله دکتر بهروز صفری نژادیان بعنوان یکی از سه مقاله برتر در کنفرانس مهندسی برق ایران

مقاله آقای دکتر بهروز صفری نژادیان عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک با عنوان "زمان بندی ارسال داده ها در شبکه حسگر توسط الگوریتم های بهینه سازی" بعنوان یکی از سه مقاله برتر کمته علمی کنترل در بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران انتخاب گردید.دکتر صفری نژادیان عضو هیات علمی گروه کنترل دانشکده مهندسی برق می باشند ومسوولیت انجمنهای علمی دانشگاه نیز برعهده ایشان است.