ديدار مدير عامل شركت مخابرات استان فارس با رياست دانشگاه صنعتي شيراز

در روز دوشنبه ۱۲ خردادماه مهندس محمودي مدير عامل شركت مخابرات استان فارس بهمراه معاونت ارتباطات سيار اين شركت، در دفتر دكتر مقدسي رئيس دانشگاه صنعتي شيراز حضور يافتند تا ضمن تبريك انتصاب دکتر مقدسی به رياست دانشگاه، راههاي همكاري في­مابين بررسي شود.

در اين ديدار آقاي دكتر مقدسي بر اولويت ارتباط با صنعت در دانشگاه صنعتي شيراز تأكيد نموده و اعلام كردند كه دانشگاه از هرگونه همكاري با صنايع در چارچوب قوانين و مقررات استقبال مي­نمايد.

حمايت از تجهيز آزمايشگاههاي مخابراتي دانشگاه، گره­گشايي از مناسبات اداري دانشگاه و مخابرات و بررسي امكان همكاري­هاي آموزشي و علمي دانشگاه و شركت مخابرات از جمله مباحثي بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه معاون پژوهشي و مديران ارتباط با صنعت و روابط عمومي دانشگاه نيز حضور داشتند.