تودیع و معارفه مدیر امور دانشجویی دانشگاه

جلسه تودیع مدیر سابق امور دانشجویی و معارفه سرپرست این مدیریت در روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۳ در دفتر معاون امور دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاون ، کارکنان و مدیران سابق و فعلی امور دانشجویی دانشگاه در دفتر معاونت امور دانشجویی برگزار شد.

آقای دکتر حسام الدینی (معاون امور دانشجویی دانشگاه) ضمن تقدیر از خدمات شایسته آقای دکتر علیزاده در طی مدت مسئولیت وی در امور دانشجویی ، آقای مهندس محمد رضا سرور را به عنوان سرپرست این حوزه معرفی نمودند.

دکتر علیزاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه بوده و بمدت ۲ سال مدیریت امور دانشجویی دانشگاه را عهده دار بودند .

سرپرست جدید امور دانشجویی به آقای مهندس محمد رضا سرور سپرده شده که ایشان قبل از آقای دکتر علیزاده نیز مدیریت امور دانشجویی دانشگاه را عهده دار بودند.