انتصاب دکتر خليفه به سمت رئيس دفتر رياست دانشگاه

رياست محترم دانشگاه طي حکمي آقاي دکتر رضا خليفه را به عنوان «رئيس دفتر و مشاور رياست دانشگاه» منصوب کردند.

دکتر خليفه عضو هيأت علمي گروه شيمي دانشگاه صنعتي شيراز و دبير شوراي هم‌انديشي اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه مي‌باشند و پيش از اين نيز سرپرستي معاونت فرهنگي دانشگاه را عهده‌دار بودند.

قبل از اين، آقاي مهندس محمدرفيع خوارزمي، عضو هيأت علمي گروه IT مسئوليت دفتر رياست دانشگاه را عهده‌دار بودند که با توجه به اينکه در حال حاضر ايشان معاون اداري و ماي دانشگاه مي‌باشند از سمت قبلي استعفا نموده بودند.