برگزاري مراسم سخنراني و زيارت عاشورا در دانشگاه

همه ساله در دانشگاه صنعتي شيراز مراسم زيارت عاشورا و سخنراني مذهبي در دهمه اول محرم و نيز هر هفته چهارشنبه ها تا پايان ماه صفر  برگزار مي شود.

امسال نيز مانند سالهاي قبل از ابتداي محرم اين مراسم با حضور کارکنان دانشگاه اعم از اعضاي هيات علمي و ساير کارکنان برقرار است.حجت الاسلام بوسليکي ، روحاني مدعو ، که در دهه اول محرم امسال ميهمان دانشگاه است ، سخنران اين مراسم مي باشند.

تدارکات مراسم را هر روز يکي از واحد ها يا يکي از اعضاي دانشگاه بر عهده گرفته و شخصا پرداخت مي نمايند.