كسب عنوان انجمن علمي افتخار آفرين در هفتمين جشنواره ملي حركت

انجمن علمی IEEE  دانشگاه صنعتی شیراز در بخش فعالیت های ترویجی جشنواره ملی حرکت، عنوان انجمن افتخار آفرین را به خود اختصاص داد. فعالیت ترویجی شامل همایش، جشنواره ،کنفرانس، سمینار ، نمایشگاه و از این قبیل فعالیت های دانشجویی  می باشد.

 جشنواره ملی حرکت، در سال جاری از تاریخ ۲۸/۷ الی ۳۰/۷ در دانشگاه شیراز برگزار گردید. در این جشنواره انجمن های علمی هر دانشگاه در بخش های مختلفی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی و سمینار، نشریه، وبلاگ به فعالیت می پردازند. فعالیت های انجام شده در بازه ی یک ساله در قالب گزارش در اختیار دبیر جشنواره حرکت قرار می گیرد و با توجه به فرم های داوری، امتیاز بندی انجام می شود.

پس از مشخص شدن برترین های هر بخش، گزارش فعالیت آنها به دبیر خانه ی جشنواره ارسال می شود. این روند در سایر دانشگاه ها نیز وجود دارد. گزارش های ارسال شده از دانشگاه های سراسر کشور، مورد داوری قرار می گیرند و برترین ها در سطح کشوری انتخاب می شوند. در نهایت به نفرات و انجمن های برتر، در قالب یک مراسم، لوح تقدیر و جوایزی اعطا می گردد.

در واقع جشنواره حرکت برنامه ایست برای شناسایی و تقدیر از دستاورد های انجمن های علمی دانشگاه ها. بجز دانشگاه صنعتی شیراز، ۷۵ دانشگاه از سراسر کشور در این جشنواره حضور داشتند از جمله: دانشگاه تهران، امیرکبیر، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد.

لازم به ذکر است جناب آقای محمد رضا صالح زاده در این دوره دبیر جشنواره حرکت دانشگاه صنعتی شیراز بوده اند.