آگهي پذيرش دانشجويان ممتاز كارشناسي در دوره كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتي شيراز برای نیمسال اول سالی تحصیلی ۹۵-۹۴

پیرو درخواست های مکرر متقاضیان  کارشناسی ارشد بدون آزمون مهلت ثبت نام تا پایان دی ماه ۹۳ تمدید گردیده است. پس از این تاریخ به هیچ عنوان این مهلت تمدید نخواهد گردید.

آگهي پذيرش دانشجويان ممتاز كارشناسي در دوره كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتي شيراز برای نیمسال اول سالی تحصیلی ۹۵-۹۴

اتمام مدت زمان ثبت نام
0