انتصاب دكتر شهرياري به مديريت گروه مهندسي مواد

رياست محترم دانشگاه طي حكمي، آقاي دكتر فرهاد شهرياري، استاديار گروه مهندسي مواد دانشگاه را براي مدت ۲ سال به مديريت اين گروه منصوب نمودند.

پيش از اين آقاي دكتر رسول اميني مديريت گروه مذكور را عهده­دار بودند. رياست دانشگاه همچنين از زحمات آقاي دكتر اميني در طول دو سال گذشته  قدرداني نمودند.

گروه مهندسي مواد دانشگاه صنعتي شيراز در حال حاضر در مقطع كارشناسي ارشد و در گرايش­هاي الكتروسراميك، خوردگي و حفاظت و شناسايي و انتخاب مواد مهندسي به تربیت دانشجو مي­پردازد.