انتصاب دكتر سيد محمد بينش به مديريت گروه مهندسي عمران

رياست محترم دانشگاه طي حكمي، آقاي دكتر سيد محمد بينش، استاديار گروه مهندسي عمران را براي مدت ۲ سال به عنوان مدير اين گروه منصوب نمودند. پيش از اين، آقاي دكتر عبدالحسين بغلاني، مديريت گروه مذكور را عهده­دار بودند.

رياست دانشگاه همچنين، از زحمات آقاي دكتر بغلاني در طول ۲ سال گذشته قدرداني نمودند.

گروه مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شيراز در حال حاضر در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در گرايش­هاي ژئوتكنيك و سازه­هاي هيدروليكي و محيط زيست به تربیت دانشجو می پردازد.