برگزاري جلسه کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه با حضور معاون وزير و رؤساي دانشگاههاي عضو

کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز در روز پنجشنبه ۱۸ دي‌ماه با حضور دکتر نصيري قيداري (معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) و رؤساي دانشگاههاي صنعتي شيراز، کازرون، فسا و داراب در دانشگاه صنعتي شيراز برگزار شد.

اين جلسه به منظور بررسي ۲۵ دستور کار جهت ارائه به هيأت امناي دانشگاههاي مذکور تشکيل شد و طي آن موارد متعددي از جمله برنامه‌هاي راهبردي دانشگاهها مورد بررسي قرار گرفت ودر مجموع ۱۸ موضوع به تصویب رسید.

 دانشگاهها و مراکز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در فارس در قالب دو هيأت امنا به دبيري دانشگاههاي شيراز و صنعتي شيراز اداره مي‌شوند که هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز شامل دانشگاههاي صنعتي شيراز، کازرون، فسا و داراب مي‌باشد.