انتصاب دكتر رهيده به مديريت آموزشي و تحصيلات تكميلي

رياست محترم دانشگاه(دكتر مقدسي) طي حكمي آقاي دكتر اكبر رهيده را به سمت مدير خدمات آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه منصوب نمودند. دكتر رهيده كه استاديار دانشكده مهندسي برق دانشگاه مي­باشند قبل از اين سرپرست مديريت خدمات آموزشي و تحصيلات تكميلي بودند.