انتصاب دكتر كامران كاظمي به رياست دانشكده مهندسي برق

رياست محترم دانشگاه(دكتر مقدسي) طي حكمي آقاي دكتر كامران كاظمي را براي مدت ۲ سال به رياست دانشكده مهندسي برق دانشگاه منصوب نمودند.

آقاي دكتر كاظمي دانشيار گروه مخابرات دانشكده مهندسي برق دانشگاه بوده و قبل از اين نيز همين سمت را عهده­دار بوده­اند.