انتصاب رئيس دانشکده فيزيک

رئيس محترم دانشگاه طي ابلاغي آقاي دکتر محمدجواد کريمي را به رياست دانشکده فيزيک دانشگاه منصوب نمودند. دکتر محمدجواد کريمي استاديار اين دانشکده مي‌باشند.

همچنين رياست محترم دانشگاه طي نامه‌اي از خدمات آقاي دکتر عليرضا کشاورز که تا پيش از اين رياست گروه فيزيک دانشگاه را عهده‌دار بودند؛ قدرداني نمودند.