انتصاب دکتر سيد رئوف خيامي به رياست دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات

دکتر مقدسي (رياست محترم دانشگاه) طي ابلاغي آقاي دکتر رئوف خيامي عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه را بعنوان رئيس اين دانشکده منصوب نمودند. قبل از اين سرکار خانم دکتر احمدزاده رياست داشکده مذکور را عهده‌دار بودند. رياست محترم دانشگاه طي نامه‌اي جداگانه از خدمات سرکار خانم دکتر احمدزاده طي مدت رياست دانشکده تشکر و قدرداني نمودند.