انتصاب دکتر بغلاني به مديريت دفتر طرحهاي عمراني دانشگاه

دکتر مقدسي( رياست محترم دانشگاه) طي ابلاغي آقاي دکتر عبدالحسين بغلاني را به مديريت دفتر طرحهاي عمراني دانشگاه منصوب نمودند.

دکتر بغلاني استاديار گروه مهندسي عمران مي‌باشند و پيش از اين نيز بمدت دو سال مديريت گروه مهندسي عمران دانشگاه را برعهده داشته‌اند.

رياست محترم دانشگاه همچنين در نامه‌اي از خدمات شايسته آقاي دکتر محمد علي هاديان‌فرد مدير سابق دفتر طرح‌هاي عمراني دانشگاه قدرداني نمودند.