انجام فعاليتهاي امور فضاي سبزونظافت محوطه دانشگاه صنعتي شيرازدر سال ۱۳۹۴

كليات موضوع مناقصه

 

-موضوع مناقصه: انجام فعاليتهاي امور فضاي سبزونظافت محوطه دانشگاه صنعتي شيرازدر سال ۱۳۹۴

 

- مدت مناقصه: يك سال شمسي از تاريخ ۹۴/۱/۱ لغايت ۹۴/۱۲/۲۹

شرايط مناقصه :

۱-شركت كننده در مناقصه بايد ضمانت نامه بانكي معادل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به عنوان ضمانت شركت در مناقصه با اعتبار ۳ ماهه به نام دانشگاه صنعتي شيراز تحويل دانشگاه نمايد.

۲- برنده مناقصه پس از ابلاغ مي بايست حداكثرظرف مدت۳ روز نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه ضمانت حسن انجام تعهد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ضمانت بانكي در وجه دانشگاه صنعتي تهيه و تحويل دانشگاه نمايد.

 

۳- در صورتي كه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد و ارائه ضمانت حسن انجام تعهد در مهلت فوق،خوداري نمايد ضمانت شركت در مناقصه ضبط و با نفر دوم،قرارداد منعقد مي گردد و با نفر دوم نيز در صورت خوداري،به همين صورت برخورد مي گردد.

 

۴-شركت كننده در مناقصه موظف به رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مي باشد.

۵- تمامي محوطه دانشگاه و فضاي سبزدانشگاه و نوع كارها به رويت شركت كنندگان رسيده است و از تمامي موارد موضوع قرارداد مناقصه كه ضميمه اين برگه مي باشد مطلع گرديدند و حق هر گونه اعتراضي در اين خصوص را از خود ساقط مي نمايند.

 

۶-دانشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهاد ها مختار مي باشد و انتخاب برنده مناقصه علاوه بر معيار قيمت با توجه به صرفه وصلاح دانشگاه صورت مي گيرد.

۷-شركت كنندگان بايد تمامي برگ هاي مناقصه را با نوشتن تاريخ   مهر و امضاء نمايند.

 

شركت كنندگان بايد تمامي مدارك را به شرح ذيل داخل پاكت قراردهند.

پاكت الف : رزومه،مدارك صلاحيت شركت،كليه اوراق و اسناد مناقصه كه به مهرو امضاء شركت رسيده است.

پاكت ب : ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه

پاكت ج : فرم پيشنهاد قيمت

سپس شركت هر سه پاكت را به تفكيك تحويل دبيرخانه نموده و رسيد دريافت نمايد .

توجه : در صورتي كه پاكت الف يا ب كامل نباشد پاكت ج باز نخواهد شد و شركت كننده از ليست متقاضيان شركت در مناقصه حذف خواهد شد .

 

۸- برنده مناقصه مكلف است از تاريخ ۱۵ اسفند جهت تحويل گرفتن تجهيزات و آشنايي با كار در دانشگاه مستقر شوند.

 

 

 

 

 

 

 

شرايط مناقصه امور فضاي سبز و محوطه دانشگاه صنعتي شيرازدر سال ۱۳۹۴

 

 

  1. شركت مي بايستي حداكثر تا پايان وقت اداري ۹۳/۱۱/۲۷  مدارك شركت در مناقصه را به دبيرخانه دانشگاه تحويل و رسيد دريافت نمايد .
  2. تعداد نيروهاي مورد نياز ۱۶ نفر بصورت تمام وقت مي باشند كه توسط شركت معرفي مي گردند و پس از تاييد دانشگاه ،بكار گرفته خواهند شد.هر گونه بكار گيري نيرو بايد به تاييد دانشگاه برسد و دانشگاه هيچ گونه تعهد استخدامي نسبت به نيرو هاي بكار گرفته شده ندارد.
  3.  پيمانكار موظف است يك نفر نيروي(مرد )  مهندس فضاي سبز يا باغباني با تجربه يا يك فرد با تجربه كاري مفيد  در فضاي سبز و مورد تاييد دانشگاه جهت سرپرستي و ساماندهي نيروهاي شركت بطور تمام وقت  معرفي نمايد. حقوق و مزاياي اين فرد بر عهده پيمانكار است.در صورت مرخصي اين فرد،پيمانكار موظف به جايگزيني فردي ديگر با مشخصات مذكور مي باشد.
  4. موضوع قرارداد عبارت است از انجام كليه امور مربوط به فضاي سبز و نظافت محوطه دانشگاه و منازل سازماني با تعداد ۱۶ نفر و غير قابل تعديل ميباشند.  .پيمانكار مي تواند در صورتي كه نيرويي كم كاري و يا خطاي اداري وكاري داشته  را اخراج نمايد و پيمانكار نيروي جايگزين( به تاييد دانشگاه ) معرفي نمايد.و هرگونه پاسخگويي به اداره كار به عهده پيمانكار مي باشد.
  5. در صورتي كه در خصوص كار مرتبط با موضوع مناقصه،هر گونه نقصان چه در بخش فضاي سبز و يا در بخش محوطه كه با گزارش مكتوب ناظر دانشگاه اعلام مي گردد،پس از محاسبه زيان وارده به دانشگاه از مبلغ پرداختي به شركت در پايان هر ماه كسر مي گردد.
  6. دانشگاه هيچ تعهدي در قبال نيرو هاي شركت نداشته و فقط پرداخت هاي قانوني به شركت پس از كسر كسورات قانوني و با توجه به ارائه اسناد توسط پيمانكار  بعهده دانشگاه خواهد بود.
  7. برنده مناقصه مي بايستي توانايي حداقل پرداخت سه ماه حقوق كاركنان و هزينه هاي مورد مناقصه را داشته باشد.

۹ – شركت موظف است حداكثر تا پايان  هرماه حقوق و مزاياي پرسنل و همچنين كسورات وام صندوق امام رضا ،كسورات بيمه عمر و تامين آتيه و بيمه تكميلي و  ساير موارد را پرداخت نمايد. در غير اينصورت به ازاي هر روز تاخير در پرداخت، دانشگاه مي تواند  مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال جريمه از مطالبات شركت كسر كند.

 

۱۰-شركت موظف است در پايان بهمن ماه،علاوه بر حقوق و مزايا،عيدي،سنوات و پاداش پرسنل را پرداخت نمايد.و در پايان سال با تمام نيروها تسويه حساب كامل نموده و اسناد آن را تحويل امور عمومي دانشگاه نمايد.

۱۱-دانشگاه پس از دريافت اسناد مالي پرداخت حقوق،بيمه،ماليات و ساير موارد قانوني از شركت،بر اساس نامه رضايت عملكرد شركت توسط ناظر دانشگاه نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد بصورت ماهانه پس از كسورات قانوني،اقدام خواهد كرد.

۱۲-شركت مي تواند براي بيمه تكميلي پرسنل ،با هماهنگي امور رفاهي دانشگاه از بيمه تكميلي دانشگاه استفاده نمايد.

۱۳-پيمانكار موظف است كليه مقررات بهداشتي و ايمني لازم را رعايت و بر حسن اجراي مقرارت و استفاده از پوشاك مخصوص نظارت نمايد. هر گونه سهل انگاري تبعات و خسارت ناشي از عدم اجراي اين موضوع به عهده پيمانكار مي باشد .

۱۴-تعهدات پيمانكار در ارتباط با حفظ و نگهداري فضاي سبز و نظافت محوطه :

پيمانكار متعهد مي گردد كليه عمليات ايجاد، حفظ و نگهداري فضاي سبز را بر اساس اصول علمي و با بهره گيري از پرسنل فضاي سبز انجام دهد و همچنين موارد زير به عهده پيمانكار مي باشد و دانشگاه در اين خصوص هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت: چمن زني،آبياري گياهان،دفع آفات و امراض،پيرايش درختان،دفع علفهاي هرز،پاكني به موقع اطراف ريشه درختان،آماده سازي باغچه هاي گل هاي فصلي وكاشت گل هاي فصلي در آن،آماده سازي خزانه وتهيه نشاءگلهاي فصلي،حفظ و نگهداري شبكه آبياري قطره اي موجود،بهسازي،نگهداري و جايگزيني و كاشت درختان مختلف در محوطه فضاي سبز،انجام اقدامات لازم به منظور حفاظت ازتمامي فضاي سبز دانشگاه  در برابر سرما ،برف ، باران وغيره،پشتيباني از كليه قسمت هاي فضاي سبز،انتقال روزانه ضايعات باغباني به مكاني در شمال دانشگاه و انتقال به موقع به خارج از دانشگاه،امور گلخانه (توليد گل جهت فضاي دروني و بيروني ساختمانهاي دانشگاه و توليد گل جهت فروش ) و انجام امور مربوط به فضاي سبز سايت صدرا با نيروهاي موجود .برداشت محصول، ساير امور مربوط به فضاي سبز كه توسط دانشگاه تعيين مي گردد،نظافت كامل محوطه دانشگاه و منازل سازماني و راه پله هاي منازل سازماني به جز نظافت محوطه خوابگاه دختران و پسران از وظايف پيمانكار مي باشد.

لازم به توضيح است عواقب قانوني و جبران خسارت هر گونه حادثه احتمالي و آتش سوزي بر اثر تجمع ضايعات فضاي سبز،علفهاي خشك و ساير موراد مربوط به فضاي سبز به عهده پيمانكار مي باشد .

۱۵- تهيه خاك،كود،سم،بذر،نهال،گلدان،جارو فراشي و موراد مربوط به نظافت محوطه به عهده دانشگاه خواهد بود.

۱۶- دانشگاه دستگاههاي زير را سالم تحويل شركت داده و سالم تحويل خواهد گرفت .تراكتور-تريلي-سمپاش-موتور باد-سنگ فرز-موتور جوش-سنگ سمباده-خويش-پنجه غازي-گاري –شيلنگ-بيل –داس- كلنگ- دستگاه چمن زن-اره برقي- شمشاد زن-محوطه جهت حمل ضايعات. تعميرات جزيي دستگاههاي مذكور بعهده پيمانكار بوده و تعمير موتور تراكتور در صورتي كه بر اثر سهل انگاري نباشد بعهده دانشگاه خواهد بود.

 

۱۷- لباس كار-كفش-دستگش-ماسك-لوازم ايمني و ساير امكانات فردي  مورد نيازپرسنل  بعهده پيمانكار خواهد بود .

 

۱۸- در صورت نياز دانشگاه به افزايش حجم كار بيشتر و نياز به تامين نيروي انساني بيشتر،پيمانكار موظف به بكارگيري نيروي جديد با تاييد دانشگاه مي باشد.ضمنا با توجه به افزايش نيرو،مبلغ قرارداد بر اساس قرارداد و مقررات موجود و قوانين اداره كار اصلاح مي گردد.

 

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر در ساعات اداري ( از شنبه تا چهارشنبه )با مدير امور عمومي دانشگاه آقاي مهندس محمديان فر به شماره ۰۹۱۷۷۱۵۰۸۳۳ و آقاي صادقي به شماره ۰۹۱۷۹۱۷۸۲۵۲ تماس بگيريد.

 

نام شركت:

نام و نام خانوادگي نماينده شركت :

مهر و امضاء:

 

متن مناقصه جهت پرینت و امضاء شرکت

فرم مشخصات شركت متقاضي در مناقصه امور فضاي سبز و محوطه دانشگاه صنعتي شيرازدر سال ۱۳۹۴

فرم پيشنهاد قيمت شركت در مناقصه نگهداري امور فضاي سبز دانشگاه صنعتي شيراز در سال ۱۳۹۴