انجام فعاليتهاي امور خدمات دانشگاه صنعتي شيراز در سال ۱۳۹۴

كليات موضوع مناقصه

 

-موضوع مناقصه: انجام فعاليتهاي امور خدمات  دانشگاه صنعتي شيرازدر سال ۱۳۹۴

 

- مدت مناقصه: يك سال شمسي از تاريخ ۹۴/۱/۱ لغايت ۹۴/۱۲/۲۹

شرايط مناقصه :

۱-شركت كننده در مناقصه بايد ضمانت نامه بانكي معادل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به عنوان ضمانت شركت در مناقصه با اعتبار ۳ ماهه به نام دانشگاه صنعتي شيراز تحويل دانشگاه نمايد.

۲- برنده مناقصه پس از ابلاغ مي بايست حداكثرظرف مدت۳ روز نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه ضمانت حسن انجام تعهد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ضمانت بانكي در وجه دانشگاه صنعتي تهيه و تحويل دانشگاه نمايد.

 

۳- در صورتي كه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد و ارائه ضمانت حسن انجام تعهد در مهلت فوق،خوداري نمايد ضمانت شركت در مناقصه ضبط و با نفر دوم،قرارداد منعقد مي گردد و با نفر دوم نيز در صورت خوداري،به همين صورت برخورد مي گردد.

 

۴-شركت كننده در مناقصه موظف به رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مي باشد.

۵- تمامي ساختمانها و نوع كارها به رويت شركت كنندگان رسيده است و از تمامي موارد موضوع قرارداد مناقصه كه ضميمه اين برگه مي باشد مطلع گرديدند و حق هر گونه اعتراضي در اين خصوص را از خود ساقط مي نمايند.

 

۶-دانشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهاد ها مختار مي باشد و انتخاب برنده مناقصه علاوه بر معيار قيمت با توجه به صرفه وصلاح دانشگاه صورت مي گيرد.

۷-شركت كنندگان بايد تمامي برگ هاي مناقصه را با نوشتن تاريخ   مهر و امضاء نمايند.

 

شركت كنندگان بايد تمامي مدارك را به شرح ذيل داخل پاكت قراردهند.

پاكت الف : رزومه،مدارك صلاحيت شركت،كليه اوراق و اسناد مناقصه كه به مهرو امضاء شركت رسيده است.

پاكت ب : ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه

پاكت ج : فرم پيشنهاد قيمت

سپس شركت هر سه پاكت را به تفكيك تحويل دبيرخانه نموده و رسيد دريافت نمايد .

توجه : در صورتي كه پاكت الف يا ب كامل نباشد پاكت ج باز نخواهد شد و شركت كننده از ليست متقاضيان شركت در مناقصه حذف خواهد شد .  

 

۸- برنده مناقصه مكلف است از تاريخ ۱۵ اسفند جهت آشنايي با كار در دانشگاه مستقر شوند.

 

 

 

 

 

 

 

شرايط مناقصه فعاليت هاي امور خدمات  دانشگاه صنعتي شيراز، سال ۱۳۹۴

 

 

  1. شركت مي بايستي حداكثر تا پايان وقت اداري۹۳/۱۱/۲۷  مدارك شركت در مناقصه را به دبيرخانه دانشگاه تحويل و رسيد دريافت نمايد .
  2. تعداد نيروهاي مورد نياز ۲۹ نفر بصورت تمام وقت مي باشند كه  توسط شركت  معرفي مي گردند . و پس از تاييد دانشگاه،بكار گرفته خواهند شد.هر گونه بكاري گيري نيرو بايد به تاييد دانشگاه برسد و دانشگاه هيچ گونه تعهد استخدامي نسبت به نيروهاي بكار گرفته شده ندارد.
  3. پيمانكار موظف است يك نفر نيروي(مرد )  با تجربه كاري مفيد  در امور خدمات  و مورد تاييد دانشگاه جهت سرپرستي و ساماندهي نيروهاي شركت بطور تمام وقت  معرفي نمايد. حقوق و مزاياي اين فرد به عهده پيمانكار است.در صورت مرخصي اين فرد،پيمانكار موظف به جايگزيني فردي ديگر با مشخصات مذكور مي باشد.
  4. موضوع قرارداد عبارت است از انجام كليه امور خدمات دانشگاه و خوابگاهها  با تعداد ۲۹ نفر.پيمانكار مي تواند در صورتي كه نيرويي كم كاري و يا خطاي اداري وكاري داشته باشد فرد را اخراج نمايد و پيمانكار نيروي جايگزين( با تاييد دانشگاه ) معرفي نمايد.و هرگونه پاسخگويي به اداره كار به عهده پيمانكار مي باشد.
  5. در صورتي كه در خصوص كار مرتبط با موضوع مناقصه،هر گونه نقصان  با گزارش مكتوب ناظر دانشگاه اعلام گردد،پس از محاسبه زيان وارده به دانشگاه از مبلغ پرداختي به شركت در پايان هر ماه كسر مي گردد.
  6. برنده مناقصه متعهد مي گردد كليه تغييرات پرسنلي را كه به صورت متمم هاي كاهش،افزايش يا جابجايي ابلاغ مي گردد بدون هيچ گونه عذري و هزينه هاي اضافي به طور كامل پذيرفته و اقدام نمايد.
  7. برنده مناقصه مي بايستي توانايي حداقل پرداخت سه ماه حقوق و مزاياي كاركنان و هزينه هاي مورد مناقصه را داشته باشد.

۹ – شركت موظف است حداكثر تا پايان  هرماه حقوق و مزاياي پرسنل و همچنين كسورات وام صندوق امام رضا ،كسورات بيمه عمر و تامين آتيه و بيمه تكميلي و  ساير موارد را پرداخت نمايد. در غير اينصورت به ازاي هر روز تاخير در پرداخت، دانشگاه مي تواند  مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال جريمه از مطالبات شركت كسر كند.

۱۰-شركت موظف است در پايان بهمن ماه،علاوه بر حقوق و مزايا،عيدي،سنوات و پاداش پرسنل را پرداخت نمايد.

۱۱-شركت بر اساس پرداخت هاي واقعي و اسناد تحويل شده به امور عمومي دانشگاه و پس از تاييد امور عمومي مبالغ پرداخت شده و سود خودرا از دانشگاه در يافت مي نمايد.

۱۲-شركت مي تواند براي بيمه تكميلي پرسنل ،با هماهنگي امور رفاهي دانشگاه از بيمه تكميلي دانشگاه استفاده نمايد.

۱۳-پيمانكار موظف است كليه مقررات بهداشتي و ايمني لازم را رعايت و بر حسن اجراي مقرارت و استفاده از پوشاك و لوازم ايمني مخصوص ،نظارت نمايد .بديهي است  تبعات و خسارت ناشي از هر گونه سهل انگاري از عدم اجراي اين موضوع به عهده پيمانكار مي باشد .

۱۴- تعهد پيمانكار در امور خدمات :

انجام خدمات مربوط به نظافت كليه اماكن و محوطه هاي مربوطه (حتي روزهاي تعطيل )مطابق برنامه اي كه از طرف ناظر دانشگاه تعيين مي شود ، جهت اجرا به شركت ابلاغ مي گردد.

امور تنظيفات شامل جارو كردن روزانه كليه راهروها،اطاقها،پله ها،بالكنها و بخشهاي اداري و ساختمانهاي ذيربط و نيز گردگيري،رنگ بري و نظافت كليه وسايل اداري از قبيل ميز-صندلي-قفسه ها،پنجره ها،شيشه ها و فايلهاي موجود در اتاقها،ساختمانها،نرده ها،كركره ها،شوفاژ،فن كوئل،كمدها ، نظافت ميهمانسراها،شستن فرشهاي مسجد و ميهمانسراها و .......

شستشو و نظافت كليه سرويسهاي بهداشتي از قبيل دستشوئي و سرويسهاي بهداشتي عمومي با مواد پاك كننده و خوشبو كننده و ضد عفوني كننده-جمع آوري زباله اطاقها-راهروها-سالنها و محوطه هاي تعيين شده در كيسه هاي در بسته و انتقال آن به مكان تعيين شده مورد نظر كارفرما-برس زدن و صيقل زدن و واكس زدن سنگهاي كف ساختمانها ي تعيين شده حداقل هر ماه يكبار در محوطه هاي تعريف شده توسط كارفرما در واحد هاي ذيربط.  نظافت مكانهاي عمومي نظافت محوطه خوابگاههاي پسران و دختران ،انتقال و جابجايي وسايل ،نصب پرچم و بنرهاي تبليغاتي در سطح دانشگاه  ،انجام خدمات مربوط به آبدارخانه،تهيه چاي و توزيع در اتاقها،برگزاري جلسات واحدهاي مختلف دانشگاه و شتشوي ظروف مربوط به جلسات آبدارخانه،پذيرايي جشنها،سمينارها و نمايشگاهها، نامه رساني واحدهاي مختلف در سطح دانشگاه ،خريد بعضي از اقلام مصرفي مورد نياز جلسات.

۱۵- تهيه لباس كار،چكمه،كفش،دستكش،ماسك،لوازم ايمني و ساير امكانات فردي مورد نياز به عهده كارفرما مي باشد.

۱۶- تهيه كليه اقلام بهداشتي مانند شيلنگ،جارو،گاري،وسايل تنظيف،مايع دستشويي به عهده كارفرما مي باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر در ساعات اداري با مدير امور عمومي دانشگاه آقاي مهندس محمديان فر به شماره ۰۹۱۷۷۱۵۰۸۳۳ و آقاي صادقي به شماره ۰۹۱۷۹۱۷۸۲۵۲ تماس بگيريد.

 

نام شركت:

نام و نام خانوادگي نماينده شركت :

مهر و امضاء:

متن مناقصه جهت پرینت و امضاء شرکت

فرم مشخصات شركت متقاضي در مناقصه امور خدمات دانشگاه صنعتي شيرازدر سال ۱۳۹۴

فرم پيشنهاد قيمت شركت در مناقصه امور خدمات دانشگاه صنعتي شيراز در سال ۱۳۹۴