ديدار مدير شعب بانك سپه استان فارس با رياست دانشگاه

در روز چهارشنبه دوم ارديبهشت­ ماه آقاي بياتي مدير شعب منطقه فارس بانك سپه با رياست محترم دانشگاه ديدار و گفتگو نمودند. اين ديدار در پي امضاي تفاهم­ نامه بانك سپه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بمنظور افزايش همكاري­هاي في­ مابين صورت گرفت.

در اين ديدار رياست محترم دانشگاه ضمن معرفي دانشگاه صنعتي شيراز به مسير توسعه دانشگاه اشاره نمودند.

همچنين معاونت محترم اداري و مالي نيز با بيان انتظارات دانشگاه از همكاري با بانك مذكور راهكارهاي موجود براي همكاري دو مجموعه را بيان نمودند.