برگزاری اولین همایش مخابرات در دانشگاه صنعتی شیراز

0