برگزاری اولین همایش مخابرات در دانشگاه صنعتی شیراز