برگزاری نخستین همایش مخابرات دانشگاه

نخستین همایش مخابرات (SCE2015) دانشگاه صنعتی شیراز،با حضور اساتید ودانشجویان این رشته علمی وکارشناسان ومدیران صنایع مرتبط با آن در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه جاری در این دانشگاه برگزار می گردد. در این همایش کارگاه های تخصصی در ارتباط با سیستم های مخابراتی، پردازش تصاویر و سیستم های راداری و نرم افزارهای ویژه تخصصی ارائه می شود. همچنین سخنرانی های علمی و صنعتی در زمینه های مختلف مخابراتی برگزار خواهد شد. صنایع مخابراتی مرتبط استان نیز در غرفه هایی که به هریک اختصاص یافته دستاوردهای خود را برای شرکت کنندگان در همایش ارائه خواهند کرد. همچنین برخی از نتایج تحقیقات دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب پوستر به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.دکتر کامران کاظمی دانشیار گروه مخابرات دانشگاه صنعتی شیراز و.رییس دانشکده مهندسی برق این دانشگاه دبیر همایش می باشند ودکتر محسن اسلامی استادیار گروه ورییس گروه مخابرات دانشگاه دبیری اجرایی همایش را بر عهده دارند.