انتصاب رئيس پژوهشكده سامانه هاي دريايي

رياست محترم دانشگاه، طي حكمي آقاي دكتر سيد جعفر روزگار عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك دانشگاه را به رياست پژوهشكده سامانه­ هاي دريايي منصوب نمودند. دكتر روزگار مديريت پژوهشي، فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه را نيز عهده­ دار مي­باشند. قبل از اين واز ابتداي تأسيس، آقاي دكتر رضا مهريار عضو هيأت علمي دانشكده مكانيك رياست پژوهشكده را عهده­ دار بودند كه مدتي پيش از مسئوليت استعفا نمودند.

رئيس دانشگاه طي نامه­ هاي از خدمات آقاي دكتر مهريار در طي مدت مسئوليت پژوهشكده قدرداني نمودند.