انتصاب مديرگروه كنترل

رياست محترم دانشگاه طي حكمي آقاي دكتر بهروز صفري­ نژاديان را به عنوان مدير گروه كنترل دانشكده مهندسي برق منصوب نمودند.

دكتر بهروز صفري­ نژاديان در سال­هاي اخير مديريت انجمن­ هاي علمي دانشجويي دانشگاه را عهده ­دار بودند.

قبل از وي، دكتر مختار شاصادقي مديريت گروه كنترل را به عهده داشتند كه با پايان دوره مديريت ايشان، رياست دانشگاه از خدمات ارزنده وي در طول مدت مسئوليت قدرداني نمودند.