مناقصه ها و مزایده ها

تجدید فراخوان ارزیابی پیمانکار

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد نسبت به ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط...

دوشنبه ۱۳۹۲/۱/۲۶
فراخوان ارزیابی پیمانکار

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد نسبت به ارزیابی پیمانکاران...

دوشنبه ۱۳۹۲/۱/۲۶

صفحه‌ها