مدیریت و کارکنان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

سرپرست آزمایشگاه مرکزی جناب آقای دکتر محسن سروری می باشند.

نام و نام خانوادگی  

 سمت

 پست الکترونیک

      تلفن

     دورنگار

دکتر محسن سروری

سرپرست آزمایشگاه مرکزی

sorouri@sutech.ac.ir

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰داخلی ۲۷۲۹

۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸

معرفی رئیس واحد:

آقای دکتر محسن سروری عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده شیمی مسئولیت آزمایشگاه مرکزی را عهده دار می باشند. ایشان مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته شیمی گرایش تجزیه (آنالیز) از دانشگاه شیراز دریافت نموده و در زمینه آنالیزهای شیمیایی و مشخصه یابی مواد پیشرفته دارای تخصص می باشند.   

 

کارشناس آزمایشگاه مرکزی  سرکار خانم مهندس فیروزه آزادبخت می باشند.

نام و نام خانوادگی  

 سمت

 پست الکترونیک

تلفن داخلی

      تلفن

     دورنگار

مهندس فیروزه آزادبخت

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

f.azadbakht2284@yahoo.com

۲۸۳۶

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۵

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۳

۰۷۱-۳۷۲۷۷۶۲۸

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۳