تجهیزات آزمایشگاه مرکزی و کاربرد دستگاه ها

به نام خدا

 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شیراز از اوایل سال ۱۳۹۴ زیر نظر وتحت حمایت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر سید جعفر روزگار فعالیت جدی خود را آغاز کرد.

دستگاه های موجود در آزمایشگاه مرکزی میکروسکوپ AFM ، کروماتوگرافی- جرمی "GC-MAS"، اسپکترومتریEspectorometery"" ، لایه نشانی اسپاترینگ ""Espatering، دستگاه حرارتیDSC ، دستگاه زبری سنج "Surf test" و دستگاه لایه نشان حرارتی مدل DTT می باشند. میکروسکوپ الکترونی SEM  نیز خریداری شده است که در آینده نزدیک به تجهیزات آزمایشگاه اضافه می گردد.

هدف از ایجاد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گردآوری دستگاه های آزمایشگاهی و پرکاربرد مورد استفاده گروه و رشته های مختلف علمی و دانشگاهی، تحت یک مدیریت واحد و متمرکز، در یک مکان، جهت سهولت در ارائه خدمات می باشد.

اهداف:

  • ◄ تمرکز و ساماندهی تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف
  • ◄ خرید دستگاه های جدید متناسب با درخواست رشته های گوناگون دانشگاهی و تحقیقاتی
  • ◄ تسهیل ارتباط با مراکز آزمایشگاهی خارج از دانشگاه در راستای ارایه خدمات متقابل
  • ◄ حمایت از آزمایشگاه های دانشگاه با کمک درتامین و تربیت نیروی متخصص و نیزگسترش، به روز سازی و نگهداری تجهیزات
  • ◄ یکسان سازی فرایند خدمات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
  • ◄ ارتقای توان پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی و كلیه پژوهشگران و محققین

 

در ادامه تصویر دستگاه ها ی موجود در آزمایشگاه وکاربرد آن ها آمده است.

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

مارک دستگاه

کاربرد دستگاه

مکان دستگاه

میکروسکوپ AFM

Naio Afm

NanoSurf

عکسبرداری از سطح نانو ذرات رسانا و نارسانا

آزمایشگاه مرکزی

 

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

مارک دستگاه

کاربرد دستگاه

مکان دستگاه

Nanostructured Coating

DSR1

شرکت پوشش های نانو ساختار NSC

لایه نشانی مواد رسانا (نانو ذرات رسانا) بر روی زیر لایه

آزمایشگاه مرکزی

 

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

مارک دستگاه

کاربرد دستگاه

مکان دستگاه

GC/‎ Mas

(GC Chromatogeraph + QUADROUPOLE MS/MS)

GC:450-GC

MAS:1200 /

 

VARIAN

 

 

تعیین وزن مولکولی مواد،

شناسایی ترکیبات ناشناخته،

اندازگیری ترکیبات عالی و

تهیه کروماتوگرافی و طیف جرمی

 

آزمایشگاه مرکزی

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

مارک دستگاه

کاربرد دستگاه

مکان دستگاه

Spectrometer

Uvs-2500

Phystec

اندازه گیری شدت میزان جذب، عبور، انعکاس نور در نمونه

آزمایشگاه مرکزی

 

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

مارک دستگاه

کاربرد دستگاه

مکان دستگاه

Differential Scaning Calorimetry ‪(DSC)‬

S.DSC.T

Sanaf

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد آزﻣﻮن ، ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ

آزمایشگاه مرکزی

 

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

مارک دستگاه

کاربرد دستگاه

مکان دستگاه

Differential Scaning Calorimetry ‪(DSC)‬ (مخصوص دماهای بالا)

TA-1A

Pishtaz Engineering

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد آزﻣﻮن ، ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ

آزمایشگاه مرکزی

 

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

مارک دستگاه

کاربرد دستگاه

مکان دستگاه

لایه نشان حرارتی

DTT

Nano Structure Coating Co‪(NSC)‬

(پوشش های نانو ساختار)

 

لایه نشانی به روش تبخیر

آزمایشگاه مرکزی

 

 

 

نام دستگاه

مدل دستگاه

مارک دستگاه

کاربرد دستگاه

مکان دستگاه

Surftest

زبری سنج

Sj.‎210

mitutoyo

اندازه گیری زبری سطوح

آزمایشگاه مرکزی