نرخ خدمات آزمایشگاه مرکزی

میکروسکوپ نیروی اتمی ( Atomic Force Microscopy ) نام دستگاه:

 Naio Afmمدل دستگاه:

Nano surf ساخت کمپانی:

 مهندس فیروزه آزادبخت:اپراتور

زمان استفاده: تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل

 

تعداد نمونه

تعرفه به تومان

نوع مشتری

۱

۹۰۰۰۰

مراجعه کننده ی آزاد

۱

مطابق قرارداد

دانشگاه های طرف قرارداد همکاری

----

-----

دانشگاه صنعتی شیراز

 

UV-VIS Spectrophotometer (طیف سنجی جذبی- فرا بنفش) نام دستگاه:

 Uvs-2500مدل دستگاه :

 مهندس فیروزه آزادبخت:اپراتور

زمان استفاده:تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل

تعداد نمونه

تعرفه به تومان

نوع مشتری

۱

۳۰۰۰۰

مراجعه کننده ی آزاد

۱

مطابق قرارداد

دانشگاه های طرف قرارداد همکاری

----

-----

دانشگاه صنعتی شیراز