عضویت در اتحادیه انجمن های علمی دانشگاه های کل کشور