انتشار نشریه تخصصی سازوکار به همراه چندین نسخه گاهنامه