فعالیت ها و خدمات واحد

ازمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شیراز بعنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه، تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه مشخصه یابی کمی و کیفی مواد را در اختیار دانشجویان، اساتید، مراکز پژوهشی، ارگان های دولتی، مراجعین بخش خصوصی و صنعت قرار می دهد. همچنین آزمایشگاه مرکزی با بهره گیری از دانش و مهارت اساتید و محققان، می تواند به عنوان یک مرکز مشاوره ای – فنی در راه رفع مشکلات منطقه ای و بخصوص بعنوان همکار با بخش های مختلف صنعت ایفای نقش نماید. ارائه کارگاه های آموزشی در زمینه آشنایی با روش های پیشرفته ساخت و مطالعات مواد، سنجش های معیار و آزمون های استاندارد فنی در برنامه کاری آزمایشگاه مرکزی قرار دارد.