معرفی انجمن

رسالت انجمن های علمی پرورش استعدادهای علمی و مدیریتی، تقویت نشاط علمی، و اجرای برنامه های تکمیلی همسو با آموزشهای دانشگاهی می باشد. فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی باعث ایجاد اعتماد به نفس، تجربه انجام کار گروهی، زمینه سازی برای انجام کارهای علمی و کشف استعدادهای دانشجویی خواهد شد. در دانشگاه صنعتی شیراز، انجمن های علمی دانشجویی تحت نظارت مدیریت امور علمی دانشجویان فعالیتهای خود را انجام می دهند. مدیریت امور علمی دانشجویان فعالیتهای خود را تحت نظارت معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه انجام می دهد.