هيأت امنا

بسمه تعالي

پيرو نامه شماره ۱۵/۹۵۸۸۱ مورخ ۹۲/۶/۲۷ وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هيأت امناي دانشگاه صنعتي شيراز با عضويت دانشگاههاي زيرتشكيل و عملاً از هيأت امناي دانشگاه شيراز منفك گرديد.

۱- دانشگاه صنعتي شيراز

۲- دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۳- دانشگاه فسا

۴- مرکز آموزش عالی لامرد

 

اعضاء حقوقي هيأت امناء:

۱- دكتر منصور غلامی                      وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هيأت امناء

۲- دكتر محمد مهدی علویان مهر        رئیس دانشگاه صنعتي شيراز و دبير هيأت امناء

۳- دكتر عبدالرضا باقری                    قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هيأتهای امناء و هیأتهای ممیزه

۴- دكترسعدا...نصيري قيداري            رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

۵- دكتر شهاب كسكه                      معاون مركز هيأت هاي امناء و هيأت هاي مميزه

۶- مهندس محمود سعادتی              نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۷- دکتر انوشیروان غفاری پور             رئيس دانشگاه سلمان فارسي كازرون

۸- دكتر محسن اژدری                      رئیس دانشگاه فسا

۹- دکتر عبدالحسین حقانی               رئیس مرکز آموزش عالی لامرد

 

 

اعضاء حقيقي هيأت امناء:

۱-  مهندس حیدر اسکندرپور             عضو هيأت امناء

۲- دكتر ساسان تاجگردون               عضو هيأت امناء

۳- دكتر خلیل حاجی پور                 عضو هيأت امناء

۴- دکتر محمدجواد دهقانی            عضو هيأت امناء

۵- دکتر محمدرضا ظهیرامامی            عضو هيأت امناء

 

احكام اعضاء حقيقي هيأت امناء:           

۱- دكتر محمد جواد دهقاني               

۲-دكتر محمد ظهير امامي

 

قدسیه عاطفی مشاور ریاست دانشگاه در امور بودجه و کارشناس هیأت امنا

 

مصوبات هیئت امنا:

صورتجلسه يكمين نشست هيأت امناء

صورتجلسه دومین نشست هیأت امنا

صورتجلسه سومين نشست هيأت امنا

صورتجلسه هفتمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا

صورتجلسه چهارمین نشست هیأت امنا

صورتجلسه پنجمین نشست هیأت امنا

پیوست صورتجلسه پنجمین نشست هیأت امنا

پیوست شماره دو صورتجلسه پنجمین نشست هیأت امنا

صورتجلسه ششمین نشست هیأت امنا

پیوست شماره دو صورتجلسه ششمین نشست هیأت امنا

صورتجلسه هفتمین نشست هیأت امنا

پیوست صورتجلسه هفتمین نشست هیأت امنا

صورتجلسه یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا

صورتجلسه هشتمین نشست هیأت امنا

صورتجلسه دوزادهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا

صورتجلسه سیزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا

صورتجلسه نهمین نشست هیأت امنا

پیوست صورتجلسه نهمین نشست هیأت امنا

صورتجلسه چهاردهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا

صورتجلسه اولین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا

صورتجلسه پانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنا

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور دوم هیأت امنا

 

 

قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه های مرتبط: