صفحه اصلی

   

 

اهداف طرح و برنامه                                                 

با عنایت به اهمیت تدوین و طراحی برنامه ها و فرآیندهای امور مختلف در سطح دانشگاه با هماهنگی وحدهای مختلف و سازمان یابی فعالیت های  حال و آینده در راستای رشدو ارتقا محیط بر اساس سیاستهای دانشگاه واحد مدیریت طرح و برنامه دانشگاه در نیمه اول سال ۱۳۹۰ راه اندازی شد .

مواردی از شرح وظایف این مدیریت در آغاز کار عبارتند از :

- تشکیل و ساماندهی واحد آمار دانشگاه
 

- ساماندهی و برنامه ریزی واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

- بررسی اعلام نیاز نیروی انسانی و متخصص با همکاری واحدهای ذی ربط
 

- ارائه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت دانشگاه با همکاری سایر مدیریت های دانشگاه

- ارزیابی عملکرد اداری و عمومی

- رسیدگی به مباحث تحول اداری و بهره وری

- بازبینی مداوم ساختار تشکیلات دانشگاه و وظایف و فرآیندهای سازمانی

 

 

   سخن روز                                                            
پیامبر اکرم (ص) :
هرگاه کاری را انجام دادی، از روی علم و عقل انجام بده و بر حذر باش از اینکه کاری را بدون برنامه ریزی و آگاهی انجام دهی . 
             

 

0