مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی به عنوان یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت اداری و پشتیبانی دانشگاه محسوب می‌شود.

خلاصه وظایف مدیریت امور مالی:
۱- برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شرکت در چهارچوب مقررات
۲- قوانین،آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی
۳- سایر فعالیت‌های مرتبط با امور مالی

 

کارکنان حوزه مدیریت امور مالی:

 

 نام و نام خانوادگی   

                    سمت                       

  تلفن داخلی  

  تلفن مستقیم  

   دورنگار

سید محمد سعید موسوی

مدیریت امور مالی

۲۵۶۶

۳۷۲۷۹۴۶۴

۳۷۲۶۱۲۸۸

     محسن یوسفی قلاتی

               رئیس اداره دریافت و پرداخت

۲۵۸۶

۳۷۲۷۹۴۶۴

۳۷۲۶۱۲۸۸

سعید ریسمانچی رئیس اداره اعتبارات ۲۵۸۶ ۳۷۲۷۹۴۶۴ ۳۷۲۶۱۲۸۸
    رضا اقدسی

کارشناس امور مالی

۲۵۸۶ ۳۷۲۷۹۴۶۴ ۳۷۲۶۱۲۸۸

مجتبی کریمی

حسابدار ۲۵۸۶ ۳۷۲۷۹۴۶۴ ۳۷۲۶۱۲۸۸

هاله پرتویی

کارشناس مسئول امور مالی

۲۷۳۰ ۳۷۲۷۹۴۶۴ ۳۷۲۶۱۲۸۸

مریم مویدی

کارشناس امور مالی

۲۷۳۰ ۳۷۲۷۹۴۶۴ ۳۷۲۶۱۲۸۸

موسی رضایی

کارشناس امور مالی

۲۵۸۶ ۳۷۲۷۹۴۶۴

۳۷۲۶۱۲۸۸

طاهره شاهسون

حسابدار ۲۷۰۰ ۳۷۲۷۹۴۶۴ ۳۷۲۶۱۲۸۸