آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۸۹/۰۶/۳۰
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۹۰/۰۶/۰۲
اصلاحیه آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۸۹/۰۶/۳۰
آیین نامه داخلی طرح پسا دکتری دانشگاه صنعتی شیراز توضیحات و اصلاحات آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۸۹/۰۶/۳۰
آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمنهای علمی ایران دستورالعمل اخذ تضامین مربوط یه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
آیین‌نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور
لیست کنفرانس های داخلی معتبر

 

 
 
   

 

 

پژوهشگران برتر دانشگاه