اعضای هیئت علمی گروه کنترل

دکتر طاهره بینازاده

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: binazadeh@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر علیرضا روستا

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: roosta@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر جعفر زارعی

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: zarei@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر مختار شاصادقی

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: shasadeghi@sutech.ac.ir

 صفحه شخصی


دکتر محمد حسین شفیعی

مرتبه علمی: استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: shafiei@sutech.ac.ir

صفحه شخصی


دکتر بهروز صفری نژادیانuser photo

مرتبه علمی:استاد

تلفن ثابت: 37264121-071

فاکس: 37253503-071

پست الکترونیک: safarinejad@sutech.ac.ir

صفحه شخصی